V košíku máte 0 položek za 0 Kč
Aktuality
JEBAVÝ ČESKOU JEDNIČKOU

Roman Jebavý je nyní českou tenisovou jedničkou ve čtyřhře.


JEBAVÝ MISTREM REPUBLIKY!

Roman Jebavý se stal mistrem republiky v tenise ve dvouhře i čtyřhře mužů.


ABSOLUTNÍ ELITA ČESKÉHO MTB NOSÍ NÁRAMKY EPO

V MTB závodu seriálu KOLO PRO ŽIVOT - KARLOVY VARY obsadila stupně vítězů kompletně trojice závodníků s náramky EPO!!!


Josef DRESSLER - biketrial, cyklotrial, trial,  shop, forum, TRIALmag, Dressler camp a další informace ze světa trialu
Kolo pro život - seriál závodů horských kol
Ďábelská huť Liberec - zábava jak má býtPronájem skákacích atrakcí - Praha, středočeský krajVýkup vlasůSKLO_OBCHOD, skleněné whisky sety, mísy, vázy, svícny

Obchodní podmínky

Před použitím těchto internetových stránek (dále jen Stránky) si prosím pozorně přečtěte tyto podmínky užívání stránek a nákupní podmínky (dále jen Podmínky), které upravují váš přístup k těmto Stránkám a jejich používání. Stránky jsou vám k dispozici k použití pouze za podmínky, že s těmito Podmínkami souhlasíte. Pokud nesouhlasíte se všemi těmito Podmínkami, nenavštěvujte tyto internetové Stránky ani je nepoužívejte. Přístupem k těmto internetovým stránkám či jejich používáním dáváte na vědomí, že se zavazujete těmito Podmínkami řídit.

1. Definice

Cena znamená cenu, včetně DPH, za kterou je TEXMAX ochoten přijmout Objednávku Člena;
Člen je osoba, která byla přijata k členství do TEXMAX; nebo jednorázovým kupujícím;
TEXMAX znamená společnost Texmax trade s.r.o., IČ: 24178268, se sídlem v Dobronická 1257, Praha 4- Kunratice 148 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106643

Bankovní spojení: 107-1573130237/0100

IBAN: CZ2801000001071573130237

Telefon: +420 608 878 578, 737 772 422


TEXMAX znamená společenství Členů, které bylo založeno a je organizováno Texmax za podmínek stanovených Texmax;
Podmínky znamenají tyto podmínky užívání stránek a nákupní podmínky;
Objednávkou se rozumí návrh na uzavření Smlouvy ze strany Člena;
Smlouva znamená kupní smlouvu uzavřenou mezi Texmax jako prodávajícím a Členem jako kupujícím, jejíž nedílnou součástí jsou tyto Podmínky;
Stránky se rozumí webové stránky na internetové URL adrese www.epo-naramky.cz nebo jakékoli další URL stránky, které je mohou nahradit;
Zboží znamená zboží vystavené k prodeji na Stránkách.

2. Podmínky užívání Stránek

2.1 Přístup

Přístup k těmto Stránkám je povolen v souladu s těmito Podmínkami.

2.2 Registrace

Člen se zavazuje a prohlašuje, že:
1) osobní údaje, které poskytl při registraci k členství v Texmax, jsou pravdivé, přesné, aktuální a úplné;
2) bude neprodleně informovat Texmax o všech změnách v osobních údajích prostřednictvím emailu, či aktualizaci svých záznamů v sekci Stránek označené "Můj účet".
3) se nebudete vydávat za jinou fyzickou či právnickou osobu, nebo používat falešné jméno či název, které není oprávněn používat.

2.3 Zrušení registrace

Člen má právo zrušit svojí registraci, a to 1) telefonicky na telefonní číslo Texmax, nebo 2) zprávou na emailovou adresu info@epo-naramky.cz. Registrace bude následně zrušena.

2.4 Práva FDS

Texmax si vyhrazuje právo na:
1) dočasnou nebo trvalou změnu nebo zrušení Stránek (nebo jejich části) a nenese žádnou odpovědnost vůči Členům nebo třetím stranám za žádné změny nebo zrušení Stránek;
2) změnu Podmínek (nebo jejich částí) a Texmax bude o případné změně Podmínek (nebo jejích části) Člena informovat, a v případě, že s nimi Člen nebude souhlasit, může členství v Texmax zrušit.

2.5 Prohlášení o vyloučení odpovědnosti

1) Informace na Stránkách jsou poskytovány bez záruky včetně veškerých záruk obchodovatelnosti a vhodnosti pro konkrétní účel a odpovědnosti za neporušení práv třetích stran. Texmax v žádném případě nenese odpovědnost za zvláštní, nepřímé nebo následné škody v souvislosti s informacemi na těchto Stránkách a jejich použitím.
2) Texmax není v žádném případě zodpovědný za ztrátu, škodu, náklady a výdaje (včetně ušlého zisku) způsobené přímo nebo nepřímo z jakéhokoli selhání nebo prodlení v plnění závazků vyplývajících ze Smlouvy z důvodu jakékoli události nebo okolností mimo kontrolu Texmax, včetně (ale nejen to) stávek, poruch napájení nebo zařízení nebo vyšší moci.
3) Člen bere na vědomí a souhlasí, že Texmax, ani žádný z jeho představitelů a zaměstnanců ani žádné třetí osoby spolupracující osoby, které poskytují obsah Stránek, neodpovídají za náhradu jakýchkoli přímých, nepřímých, náhodných, zvláštních, následných, penalizačních ani jiných škod v souvislosti s užíváním nebo nemožností užívání Stránek nebo jakýchkoli jiných stránek, k nimž získal Člen přístup prostřednictvím odkazu ze Stránek nebo tím, že Texmax neprovede úkon nebo opomeneme provést úkon na základě zpráv, které Člen zaslal emailem. Výše uvedené zahrnuje škody za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, ztrátu zisku jakož i za další hmotné i nehmotné ztráty. Toto omezení platí bez ohledu na to, zda je nárok na náhradu škody uplatňován na základě Smlouvy, v důsledku nedbalosti nebo jinak, a to dokonce i v případě, kdy se Texmax nebo jeho zástupci dopustili nedbalosti nebo v případě kdy byla Texmax upozorněn na možnost vzniku uvedených škod.

2.6 Odkazy třetích stran

Texmax může čas od času poskytnout svým Členem odkazy na jiné stránky z důvodů poskytnutí lepších informací. Texmax nekontroluje všechny informace obsažené pod těmito odkazy a není odpovědna za jejich obsah, zboží ani služby, které nabízejí. Zahrnutí těchto odkazů na stránku neznamená souhlas Texmax s jejich obsahem ani jejich podporu. Používání těchto odkazovaných stránek se může řídit jinými podmínkami a dohodami.

3. Ochrana osobních údajů

3.1 Shromažďování osobních údajů

1) Texmax zpracovává osobní údaje Členů, které byly poskytnuty Texmax v rámci poskytování jejich služeb. Osobní údaje jsou shromažďovány prostřednictvím webových stránek http://www.epo-naramky.cz/. Mezi tyto osobní údaje patří osobní údaje poskytnuté při registraci a při nákupu, kterými jsou jméno a příjmení, e-mailová adresa, pohlaví, datum narození, fakturační adresa, doručovací adresa, telefonní číslo.
2) Texmax shromažďuje osobní údaje za účelem: 1) plnění ze smlouvy, jejíž stranou je subjekt údajů, 2) ochrany práv a právem chráněných zájmů Texmax a subjektu údajů, 3) nabízení obchodu nebo služeb subjektům údajů, 4) marketingové analýzy a statistické účely průzkumu.
3) Osobní údaje jsou zpřístupněny pouze zaměstnancům Texmax. Texmax tyto údaje uchovává ve své společnosti se sídlem v Dobronická 1257, Praha 4- Kunratice 148 25, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 106643, za účelem zpracování osobních údajů pro účely uvedené výše.
4) Poskytování osobních údajů je dobrovolné; bez něj však nelze služby u Texmax využít.

5) Člen může své osobní údaje opravit v rámci sekce "Můj účet", která je přístupná po přihlášení. Texmax registraci Člena u Texmax na jeho žádost zruší nebo blokuje. Spolu se zrušením registrace dojde k likvidaci veškerých osobních údajů Člena u Texmax.
6) Domnívá-li se Člen, že jeho práva na ochranu osobních údajů byla porušena, může se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7.

4. Nákupní podmínky

4.1 Podmínky nákupu

Člen bere na vědomí, že Smlouva se řídí těmito Podmínkami.

4.2 Objednávka

1) Objednávka se považuje za přijatou až po jejím písemném potvrzení Texmax a odesláním potvrzujícího emailu ze strany Texmax s identifikací Zboží. Texmax si vyhrazuje právo rozhodnout, zda Objednávku přijme či nikoliv.
2) Veškeré zveřejněné informace na Stránkách, např. popisy, specifikace, fotografie Zboží jsou pouze orientační. Texmax si vyhrazuje právo provést drobné úpravy v popisu Zboží bez nutnosti oznámit tuto skutečnost Členovi.
3) V případě, že Texmax přijme Objednávku, ale není schopen z objektivních důvodů, které jsou mimo jeho kontrolu, dodat objednané Zboží, pak Člen souhlasí s vrácením zaplacené Ceny v plné výši, pokud již byla uhrazena, a tímto dojde k urovnání veškerých nároků, které může mít Člen vůči Texmax za nedoručení Zboží.

4.3 Cena a platební podmínky

1) Všechny ceny na Stránkách jsou uvedeny včetně DPH.
2) Doporučená maloobchodní cena (pokud existuje) je cena poskytnutá Texmax jeho dodavatelem. Tato cena je pouze orientační.

4.4 Vznik a uzavření Smlouvy

Technické kroky potřebné k uzavření Smlouvy jsou následující:
1) Registrace a získaní členství v Texmax.
2) Vybrané Zboží vloží Člen do košíku stisknutím tlačítka "Koupit teď". V nákupním košíku si Člen může upravit požadované množství nakupovaného Zboží. Pro potvrzení Objednávky stiskne Člen "zadat objednávku". Člen projde jednoduchým procesem, na jehož konci potvrdí Objednávku stiskem tlačítka "dokončit objednávku". 3) Při odeslání Zboží Texmax Členovi e-mailem zašle potvrzení.
4) Potvrzení Objednávky a vznik Smlouvy mezi Texmax a Členem se uskuteční v den odeslání Zboží, pokud Objednávka není dříve (před uzavřením Smlouvy) zrušena/odvolána ze strany Texmax nebo Člena.

4.5 Dodání zboží a poštovné

1) Místo dodání Zboží bude dohodnuto mezi Texmax a Členem a je uvedeno na potvrzení Objednávky. Cena za dodání (poštovné a balné) zboží je:

  • Česká pošta: 70-100Kč, nebo v době AKCE ZDARMA! - upřesněno na webových stránkách

2) Veškeré termíny dodání uvedené u Zboží jsou pouze orientační. Dodání Zboží se bude realizovat dle jeho dostupnosti a provozních možností Texmax, a to v co nejkratším termínu po obdržení Zboží od výrobce, obvykle do 1 týdne po skončení konkrétní reklamní kampaně na Zboží v České republice inzerované na Stránkách, ve výjimečných případech může být doba dodání delší. Místo odběru je dodací adresa určena v Objednávce Člena. Za splnění dodání Zboží se považuje jeho dodání na místo odběru. Texmax neodpovídá za žádnou škodu či náklady vzniklé Členovi opožděným dodáním Zboží.
3) Doporučujeme Členovi prohlédnout si zboží bezprostředně při jeho převzetí. Pokud zásilka jeví známky poškození, doporučujeme balík nepřebírat, případně sepsat s řidičem/zaměstnancem přepravní služby/ škodní protokol nebo zásilku odmítnout. Mechanické poškození výrobku v neporušeném obalu je poté nutné nahlásit do 2 dnů od převzetí zásilky - a to na e-mail: info@epo-naramky.cz. V případě reklamace nevyhazujte obal, který bude použit jako důkaz. Pokud ovšem Člen uvedený postup nedodrží, není nijak dotčeno jeho právo uplatnit reklamaci vůči Texmax.
4) Nepřevezme-li Člen Zboží z důvodů ležících na jeho straně (např. není-li přes dohodnutý termín přítomna Členem určená osoba nebo není-li schopen uhradit Cenu), nese Člen náklady spojené s opakovaným dodáním v plné výši.
5) Odpovědnost za poškození nebo ztrátu Zboží přechází na Člena momentem předání Zboží na dohodnuté adrese. Vlastnické právo ke Zboží přechází na Člena až po zaplacení Ceny v plné výši.

 

4.6 Shoda se Smlouvou

V případě, že Zboží při převzetí Členem není ve shodě se Smlouvou, tedy, že není zejména bez vad, má Člen právo na to, aby Texmax bezplatně a bez zbytečného odkladu Zboží uvedla do stavu odpovídajícího Smlouvě, a to podle požadavku Člena buď výměnou Zboží, nebo jeho opravou; není-li takový postup možný, může Člen požadovat přiměřenou slevu z Ceny nebo od Smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Člen před převzetím Zboží o rozporu se Smlouvou věděl nebo rozpor se Smlouvou sám způsobil. Rozpor se Smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, se považuje za rozpor existující již při jeho převzetí, pokud to neodporuje povaze Zboží nebo pokud se neprokáže opak.

4.7 Odstoupení od Smlouvy

1) Replica má právo od Smlouvy odstoupit v případě kdy:
a) se objednané Zboží již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele Zboží. V případě, že taková situace nastane, Texmax bude neprodleně kontaktovat Člena za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že Člen zaplatil již část nebo celou částku Ceny, bude mu tato částka neprodleně převedena zpět na jeho účet nebo jinak zaplacena, a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od odstoupení ze strany Texmax.
b) není možné získat autorizaci pro platbu Člena v případě platby platební kartou
2) Člen může odstoupit od Smlouvy do 14 dní od převzetí Zboží. Rozhodne-li se Člen pro odstoupení v této lhůtě, Texmax žádá o dodržení níže uvedených podmínek. Při jejich splnění bude Členovi vrácena kupní Cena:
a) Doručení dopisu (na adresu Texmax trade, areál Vimabau, Dobronická č.p. 1257, čtvrť Praha-Kunratice, 148 00 Praha, Kunratice, okres Hlavní město Praha) nebo emailu (na info@epo-naramky.cz), ve kterém bude uvedeno číslo Objednávky a číslo účtu, na který mají být vráceny peníze, nebo identifikace přijímatele poštovní poukázky a v němž bude projevena vůle od Smlouvy odstoupit;
b) Vrácení Zboží na adresu Texmax trade s.r.o., HT SPORT, OC PLAZA, Palachova 1404, 460 90 Liberec, tel: +420725428599
otevírací doba: PO-NE 9:00 - 20:00
c) Zboží musí být v původním obalu, nesmí jevit známky používání, musí být nepoškozené, kompletní a s originálním dokladem o koupi.
3) Člen nemůže odstoupit od Smlouvy:
na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Texmax,
na dodávku zboží upraveného podle přání Člena nebo pro něj, jakož i Zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Člen jejich originální obal,
na dodávku novin, periodik a časopisů,
spočívajících ve hře nebo loterii. Při nesplnění lhůty k odstoupení od Smlouvy, kdy odstoupení od Smlouvy musí být Texmax doručeno nejpozději 14. den od převzetí plnění, je takové odstoupení od Smlouvy neplatné. Při dodání Zboží v poškozeném, nekompletním či jinak znehodnoceném stavu může Texmax po Členovi požadovat kompenzaci za snížení hodnoty vraceného Zboží.
Při splnění všech výše uvedených podmínek pro vrácení Zboží budou peníze za Zboží zaslány složenkou nebo převodem na účet sdělený Členem, a to nejpozději do 30 dnů od doručení odstoupení od Smlouvy. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek, v jejichž důsledku nedojde k prokazatelnému doručení odstoupení od Smlouvy v uvedené lhůtě (např. pouhé zaslání vráceného Zboží bez projevu vůle o odstoupení od Smlouvy), nebudeme bohužel možno akceptovat odstoupení od Smlouvy a Zboží bude vráceno na náklady odesílajícího zpět.

4.8 Odpovědnost za vady

Záruční doba činí 24 měsíců, může však být prohlášením v záručním listě stanovena delší. V případě prodloužené (smluvní) záruční doby Texmax v záručním listě určí podmínky a rozsah prodloužené záruční doby. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení Zboží (nebo jeho dílů) způsobené jeho obvyklým užíváním. Kratší životnost Zboží vzhledem k uvedenému opotřebení Zboží, způsobeném jeho obvyklým užíváním nelze tedy považovat za vadu, k čemuž bude přihlédnuto při případné reklamaci Člen má při uplatnění nároků z odpovědnosti za vady:
1) jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné, má právo na výměnu vadného Zboží nebo vadné součásti, a není-li takový postup možný, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny nebo právo odstoupit od Smlouvy;
2)jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo od Smlouvy odstoupit;
3) jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání Zboží, právo na výměnu vadného Zboží nebo právo odstoupit od Smlouvy;
4) jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li výměnu věci, právo na přiměřenou slevu z kupní Ceny nebo právo odstoupit od Smlouvy.